Índian Culture Centre Barcelona ha donat el primer lot de 10 concentradors d’oxigen a l’Hospial Ahalya d’Andhra Pradesh, Índia. Gràcies al Fons Català per tot l’esforç i a tots/es que han col·laborat.
Indian Culture Center Barcelona has donated the first batch of 10 oxygen concentrators to Ahalya Hospital in Andhra Pradesh, India. Thanks to the Catalan Fund for all the effort and to all those who have collaborated.
   
Donació de 10 concentradors d´oxigen a l´hospital Ahalya d´Índia